Havnereglement for kommunale båthavner

Båteiere og andre som ferdes i båthavnene skal oppføre seg sømmelig og må rette seg etter dette reglement, båthavnens eget havnereglement og instrukser som gis av foreningens tilsynsmenn.

• Båtforeningen anviser båtplasser. Overdragelse av båtplasser er ikke tillatt.
• Båtforeningen og/eller Småbåthavnutvalget kan forlange at båteiere skal bytte plass når dette er nødvendig.
• Båter som er registreringspliktige skal være registrert og utstyrt med godkjent registreringsnummer.
• Alle båter skal være ansvarsforsikret.
• Båter i utriggerbåser skal ha 4 elastiske fortøyninger.
• Båter utenfor utliggerbåser skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendres.
• Det er forbudt å ha joller og annet liggende oppå flytebrygger.
BÅTEIERENS PLIKTER:
• Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn. Båten skal lenses.
• Båteier skal påse at eksos fra egen båt ikke er til ulempe for andre.
• Det er forbudt å forurense havneområdet med avfall og annet oljeholdig og kloakkholdig utslipp.
• For å få fast båtplass i havnen skal båteier være medlem av foreningen.
Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen.
Maksimum fart 3 knop.
Klager vedrørende foreningens drift av havnen kan ankes skriftlig til Småbåthavnutvalget.
Båtforeningen skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse fattes i saken.

Brudd på disse bestemmelser eller unnlatelse av å betale de gjeldende havneavgifter vil kunne medføre borttauing og nektelse av båtplass i kommunale havner.