Tillegg og endringer

Strøm:
Som kjent har vi begrensing på strømuttak der det betales fast avgift (250W/1310.- pr. halvår).
Det er foreløpig ikke satt noen grense for de uttak som går på individuell måler, men vi har sett at enkelte av disse trekker svært mye strøm.
Dette er et problem på enkelte brygger da nettet ikke tåler belastningen, noe som resulterer i at hele kurser kobler ut.

Uttak skal begrenses på de uttak som måler individuelt forbruk, og at maks uttak der ikke overskrider 500W.
Drift vil som før kontrollere strømuttaket, og koble fra de kurser som ikke retter seg etter anmodning om å begrense forbruket.
Dette gjelder også evt. bruk av kabler som ikke er godkjent for utendørs bruk.

INFO VEDRØRENDE STRØM PÅ OPPLAGSPLASS :
Strømkort kjøpes i klubbhuset. Dette koster 100,- i tillegg må strøm kjøpes ved at kortet fylles via en terminal.

Masteskuret:
Master i masteskuret skal være behørig merket (Medl.nr. og navn) , og utstyr som ikke er i regulær bruk skal fjernes av eier.
Det samme gjelder opplagsmateriale (krakker etc.).

Båttelt/båtgarasjer :
Det har dukket opp hvite ”bobler” eller båtgarasjer i havna.
Dette er et nytt tilbud til båteiere som vil beskytte sine kjære farkoster mot vær og vind, og som sådan antakelig interessant sett fra en båteiers side.

Vi må derfor presisere at det ikke er tillatt å disponere tildelt båtplass til annet enn å oppbevare den båt som er registrert på eier og medlem av foreningen.
Montering av utstyr ut over de utriggere og annen serviceinnretning som er foretatt i regi av Lundsvågen Båtforening er altså forbudt uten særskilt tillatelse fra Driftsleder.

Montering av telt for en periode på over 6 måneder, må behandles av styret. For en kortere periode behandles saken av drift. Det settes som vanlig opp skriftlig avtale.

Tillegg til Havnereglement for Lundsvågen Båtforening
i henhold til vedtak i styret Mai 2012:

I forbindelse med sliping/lakkering i havnen må arbeidet skje på en slik måte at andre båter etc. skjermes/ikke tilgrises.

Området hvor arbeidet utføres skal ikke tilgrises, rester fra slipingen/malingsflak skal samles opp og avhendes i henhold til gjeldende myndighetskrav.

Her følger et utdrag av havnereglementet, som alle medlemmer bør ha gjort seg kjent med:

6. Alle båter skal være merket med medlemsnummer og være registrert på navnet til det medlemmet som er tildelt båtplassen.

7. Båtplass kan ikke overlates andre, selv for kortere tid, uten havnesjefens godkjenning.

8. Ved bytte av båt må havnesjefen varsles skriftlig. Hvis tildelt båtplass ikke
kan nyttes, tildeles ny plass, eller medlemmet settes på venteliste med ansiennitet før passive medlemmer fra den dato skriftlig melding er mottatt.

Vi håper at alle medlemmer setter seg inn i reglene for havnen og gir beskjed ved forandringer – før en nærmere kontroll følger.

For opplag på land gjelder følgende :

Opplagsperiode på land er i tidsrommet 15 okt-20 mai.
Opptak/hensetting av båter i sommerperioden tillates kun i kortere perioder i forb. med nødvendig reparasjon.
Avtale om plassering gjøres i forkant med drift.