Havnereglement

Endringer og tilføyelser vedtatt i styremøte 16.03.98

1. Bestemmelsene i havnereglement for kommunale båthavner gjelder.
2. Medlemmer blir tildelt båtplass i den rekkefølge de søker om plass. Det forutsettes at plass for den aktuelle båtstørrelse er ledig.
3. Båteierne bekoster utriggere etter nypris.
Kostnader ved vedlikehold og nødvendig fornyelse dekkes av foreningen.
Skade som påføres utriggere dekkes av den som påfører skaden.
Innskudd utrigger (nedskrives over 10 år). Starter med 10 % ved tildelingsåret. Gelder årstall, ikke kalender måneder.
Ved opphør av medlemskap refunderes restverdien.


4. Havnesjefen anviser båtplass og kan foreta bytte av plass.
5. Registreringspliktige båter skal være påført registreringsnummer.
6. Alle båter skal være merket med medlemsnummer og være registrert på navnet til det medlemmet som er tildelt båtplassen.
7. Båtplass kan ikke overlates andre, selv for kortere tid, uten havnesjefens godkjenning.
8. Ved bytte av båt må havnesjefen varsles skriftlig.
Hvis tildelt båtplass ikke
kan nyttes, tildeles ny plass, eller medlemmet settes på venteliste med ansiennitet før passive medlemmer fra den dato skriftlig melding er mottatt.
9. Medlemmer som midlertidig blir uten båt, kan søke om å slippe havneavgift for den aktuelle periode forutsatt at :
• perioden ikke overstiger 3 kalenderår (forlengelse innvilges ikke)
• den aktuelle båtplass tilbakeføres til foreningen
• avskriving av innskudd løper som vanlig i avtaleperioden
• medlemskontingent innbetales årlig og til fastsatt tid
Ved behov for ny båtplass innenfor den aktuelle periode gjelder følgende :
• ny plass tildeles forutsatt at det er ledig- og passende plass i havna.
Er dette ikke tilfellet, settes medlemmet på venteliste blant passive medlemmer med ansiennitet foran disse.
• medlemmet har beholdt innskuddet i foreningen og slipper å betale nytt innskudd
• havneavgift betales etter at ny plass er stilt til disposisjon. Etter 1. august betales halv avgift.
NB ! Ordningen gjelder kun for hele kalenderår og for en maksimal periode på 3 (tre) år.
Har medlemmet ikke anskaffet ny båt innen avtaleperiodens utløp, mister han båtplass i havna og overføres til passivt medlemskap.
Særbestemmelser for Joller :
10. Med Joller menes slepejoller med maksimal lengde på 12 ft.
Andre Joller skal ha egen båtplass.
11. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan foreningen tillate fortøyning av Joller på tvers - aktenfor båten - dog innenfor egen båtplass.
12. Joller skal være merket med medlemsnummer på foreningens medlemsoblat.
13. Foreningens lagringsplass på land er kun for Joller som brukes regelmessig.
Tillegg i henhold til vedtak i styret Mai 2012:
I forbindelse med sliping/lakkering i havnen må arbeidet skje på en slik måte at andre båter etc. skjermes/ikke tilgrises.

Området hvor arbeidet utføres skal ikke tilgrises, rester fra slipingen/malingsflak skal samles opp og avhendes i henhold til gjeldende myndighetskrav.