Reglement for havn

Fremlagt årsmøtet 19.04.2022

REGLEMENT FOR HAVN

Bestemmelsene i handlingsplan, herunder drifts- og leieavtale for båthavner i Stavanger kommune og foreningens vedtekter gjelder og står hierarkisk over «reglement for havn».

· Tildeling av båtplass

 • Medlemmer blir tildelt båtplass i den rekkefølge de søker om plass. Det forutsettes at plass for den aktuelle båtstørrelse- og beskaffenhet er ledig. Tildeling av båtplasser foregår løpende. Daglig leder vedlikeholder listen og foretar tildelinger.
 • Hvis tildelt båtplass ikke kan nyttes, tildeles ny plass, eller medlemmet settes på venteliste med ansiennitet før passive medlemmer, fra den dato skriftlig melding er mottatt.
 • Daglig leder anviser båtplass og kan foreta bytte av plass.
 • Båtplass kan ikke overlates andre, selv for kortere tid, uten daglig leders godkjenning.
 • Ved bytte av båt skal daglig leder varsles skriftlig, med utfyllende informasjon om den nye båten. Det forutsettes uansett at ny båt er av en størrelse- og beskaffenhet som gjør tildelt båtplass fortsatt egnet.

· Innskudd og avgifter

 • Størrelse på innskudd og avgifter nedfelles i budsjettet som vedtas av årsmøte.
 • Forbruk av strøm faktureres etter forbruk basert på gjeldene priser med et administrasjonstillegg, som fastsettes av styret.
 • Skade som påføres utriggere og annet materiell dekkes av den som påfører skaden.
 • Kostnader til vedlikehold og nødvendig fornyelse av utriggere- og bryggemateriell dekkes av foreningen.
 • Innskudd nedskrives over 10 - ti - år, og starter proratarisk tildelingsåret, uavhengig av når på året dette er. Ved opphør av medlemskap refunderes eventuell restverdi av innskudd.

· Midlertidig uten båt

 • Medlemmer som midlertidig blir uten båt, kan søke om å slippe havneavgift for den aktuelle perioden forutsatt at:
 • Perioden ikke overstiger 3 - tre - kalenderår (forlengelse innvilges ikke)
 • Den aktuelle båtplass tilbakeføres til foreningen
 • Avskriving av innskudd løper som vanlig i avtaleperioden
 • Medlemskontigent innbetales årlig og rettidig
 • Ved behov for ny båtplass innenfor den aktuelle periode gjelder følgende:
 • Ny plass tildeles forutsatt at det er ledig- og passende plass i havna
 • Er dette ikke tilfelle, settes medlemmet på venteliste blant passive medlemmer med ansiennitet foran disse
 • Medlemmet har behold innskuddet og slipper derfor å betale nytt
 • Havneavgift betales etter ny plass er stilt til disposisjon. Etter 1.august betales halv avgift.
 • Ordningen gjelder kun for hele kalenderår og for en maksimal periode på 3 - tre - år.
 • Har ikke medlemmet anskaffet ny båt innen avtaleperiodens utløp, mistes retten til båtplass i havnen og medlemskapet overføres til Passivt Medlem

· Medlemmets plikter

 • Båteier plikter å ha sin båt og utstyr under jevnlig tilsyn. Båten med fortøyninger skal være i forsvarlig stand.
 • Båten skal lenses ved behov.
 • Sink-anoder skal være i forsvarlig stand.
 • Ledning- og utstyr tilkoblet strømpunkt skal være av riktig kvalitet, i forsvarlig stand, og uansett slik at det ikke oppstår fare for krypstrøm (jording som ikke fungerer fullt ut).
 • Fortøyninger skal være tilstrekkelig i antall- og dimensjon, samt være utstyrt med strekk-avlaster. Det skal ikke benyttes sjakler av metall mot galvaniserte deler av utrigger- og bryggeanlegg.
 • Båt skal være merket med medlemsnummer og være dokumenterbar eiet av det medlemmet som er tildelt båtplassen.
 • Båten skal, som et minimum, være ansvarsforsikret.
 • Havneområdet skal ikke forurenses med avfall, kloakk- eller oljeholdig utslipp.

· Vinteropplag

 • Det forutsettes medlemskap i LVBF
 • Båteier plikter å sette seg inn i «instruks ved opptak og sjøsetting»
 • Opplag bestilles ved bruk av eget søknadsskjema til administrasjonen
 • Søknadsskjema inneholder en erklæring hvor båteier samtykker i de reguleringer som gjelder for opptak, lagring og utsett, herunder dagsgebyrer for å oversitte frist for utsett, subsidiært flytting/sjøsetting/fjerning for eiers regning.
 • Priser vedtas ifm. budsjettet på årsmøte, og offentliggjøres på foreningens nettsted.

· Serviceopptak

 • Det forutsettes medlemskap i LVBF
 • Båteier plikter å sette seg inn i «instruks ved opptak og sjøsetting»
 • Avtale om serviceopptak gjøres med administrasjonen
 • Liggetid på land er inntil 1 - en - uke, med mindre annet er avtalt med administrasjonen.
 • Unnlatelse av å besørge sjøsetting innen avtalt tid er dagsgebyr à kr.300,-, subsidiært flytting/sjøsetting/fjerning for eiers regning.

· Særbestemmelser for joller

 • Med joller menes slepejoller med maksimal lengde 12 fot.
 • Dersom forholdene ligger til rette for det, kan det tillates fortøyning av jolle på tvers - aktenfor båten - dog innenfor egen båtplass.
 • Joller skal være merket med medlemsnummer på foreningens medlemsoblat.
 • LVBF`s lagringsplass på land er kun for joller i regelmessig bruk.