Lover og regler for foreningen

Vedtatt på årsmøtet 19.04.2022

VEDTEKTER

§ 1 Navn
Foreningens navn er:
Lundsvågen Båtforening (LVBF)

§ 2 Formål
LVBF er en allmennyttig, ikke kommersiell demokratisk medlemsforening, hvis formål er å skaffe hensiktsmessig havn og opplag for medlemmenes båter, samt drift av foreningens anlegg til beste for medlemmene.

§ 3 Medlemskap
a. Medlemmer opptas etter skriftlig søknad til foreningen.
b. Medlem med båtplass er knyttet til disponering av fast båtplass eller treårig avtale om rett til båtplass.
c. Medlemmer uten båtplass er uten fast båtplass.
d. Arve-berettige i rett linje, ektefelle/samboer/foreldre/barn kan etter søknad overta et medlemskap med rettigheter i båthavnen. Båthavnen kan være behjelpelig med søknaden.

§ 4 Medlemmenes plikter
Hvert medlem plikter:
a. Å overholde foreningens gjeldende vedtekter og reglement.
b. Å betale kontingenter og avgifter til rett tid, som er en forutsetning for medlemskap.
c. Å melde fra om uregelmessigheter.
d. Å verne om foreningens interesser og bidra til orden og renslighet i havnen, på opplagsplassen og anlegget for øvrig.
e. Å opptre med gjensidig respekt, samt bidra til å skape trivsel, fellesskap og båtglede.

§ 5 Medlemmenes rettigheter
a. Det er to medlemskaps-kategorier:
1. Medlem med båtplass.
Medlem med båtplass er knyttet til disponering av tildelt fast båtplass eller treårig avtale om rett til båtplass. Tildeling av havneplass for egen båt i foreningens havn skjer når betingelsene for det er til stede iflg. det til enhver tid gjeldende havnereglement.
2. Medlem uten båtplass.
Medlem uten båtplass er medlemmer uten fast båtplass.
Tildeling av opplagsplass for egen båt om vinteren og eventuelt service-opptak når betingelsene for dette er til stede skjer iflg. det til enhver tid gjeldende reglement for havn/opplag.
* De som kun står på venteliste for tildeling av båtplass betegnes venteliste-kandidater, og kvalifiserer ikke som medlem. Disse betaler kun et ventelistegebyr fastsatt av styret.

§ 6 Medlemmenes ansvar
a. Båten ligger i havn og står på opplagsplassen på medlemmets ansvar og er ansvarlig for skade som de selv eller deres båt måtte påføre andre iht. «lov om skadeserstatning (erstatningsloven)» og «lov om sjøfarten (sjøloven)».
b. Alle båter som ligger i foreningens anlegg skal være ansvarsforsikret.
c. Medlemmet er forpliktet til å kunne dokumentere eierskap til båt som har fått havne- eller opplagsplass.
d. Båtplass kan ikke overlates andre, selv for kortere tid, uten daglig leders godkjenning.
e. Ved bytte av båt må administrasjonen varsles skriftlig.
f. Rette opp mangler ved båtens tilstand påpekt av daglig leder eller annen myndighet i havnen uten ugrunnet opphold.
f. Hvis et medlem ikke retter seg etter foreningens vedtekter og reglement, kan
medlemmet ekskluderes.
Forut for vedtak om eksklusjon skal medlemmet varsles skriftlig. Ved mildere brudd på vedtekter/ reglement gis medlemmet anledning til, uten ugrunnet opphold, å rette opp i det varslede forhold. Ved alvorlig brudd eller manglende retting av varslet forhold ekskluderes medlemmet, og kan bortvises fra foreningens anlegg. Disse saker behandles av foreningens styre. Et ekskludert medlem har adgang til å kreve endelig behandling av vedtaket i første ordinære generalforsamling.

§ 7 Kontingent og avgifter
a. Innmeldingsavgift, årskontingent, havneavgift og opplagsavgift fastsettes av
årsmøtet som del av budsjettet.
b. Øvrige avgifter fastsettes av styret.
c. Medlemskap regnes fra den dag avgift(er) og årskontingent er mottatt
av foreningen.
d. Frist for betaling av kontingenter og avgifter fastsettes av styret.

§ 8 Innskudd og havneplass

a. Innskuddets innretning, størrelse og nedskriving vedtas av årsmøte som del av budsjettet.
b. Tildeling, endring og opphør av båtplass følger det til enhver tid gjeldende havnereglement.

§ 9 Foreningens anlegg
LVBF er en båthavn med kommunal tomteleie og er forpliktet til å rette seg etter de til enhver tid gjeldene bestemmelser pålagt av Stavanger kommune og/eller de organ kommunen har delegert slik myndighet til.

§ 10 Forslag og klager

Forslag og klager må, for å bli behandlet, innsendes skriftlig.

§ 11 Årsmøtet
Foreningens drifts- og regnskapsår følger kalenderåret.
Årsmøtet avholdes innen 30. april. Innkalling med årsberetning, regnskap,
budsjett og innkomne forslag kunngjøres på foreningens nettside senest 14 dager før. Forslag til årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest 1. februar. Alle medlemmer med båtplass, som har betalt kontingent/avgifter for foregående år, har forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Alle vedtak skal fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i vedtektene. Blanke stemmer regnes ikke for avgitt, og registreres ikke. Fullmakter godtas ikke.

Årsmøtet skal behandle:
a. Årsberetning med revidert regnskap.
b. Innkomne forslag.
c. Andre saker styret fremmer.
d. Fastsette kontingenter og avgifter.
e. Budsjett for inneværende år.
f. Velge tillitsvalgte i henhold til § 13.

Alle stemmeberettigede medlemmer kan fremsette forslag på kandidater som er valgbare til tillitsverv. Personer som er engasjert eller ansatt av foreningen, eller i tjeneste hos denne, kan ikke velges så lenge tjenesteforholdet varer. Valg skal være skriftlige der det er mer enn en kandidat og noen krever det. Alle valg av styremedlemmer eller varamedlemmer foretas enkeltvis. Er det mer enn to kandidater, og ingen får simpelt flertall i første omgang, går de to som fikk flest stemmer til bundet omvalg. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Årsmøtet ledes av sittende leder, i hans fravær av nestleder eller styremedlem med lengst funksjonstid.

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som omfattes av kravet om møtet, og må være kunngjort i innkallelsen. Frister, tale- og stemmerett er som for ordinært årsmøte

§ 13 Foreningens ledelse
a. Foreningen ledes av et styre på inntil seks medlemmer; en leder, en nestleder
og inntil fire styremedlemmer i flg. §13 pkt. d. Videre har styret to
varamedlemmer.
b. Leder, styremedlemmer og ett varamedlem velges det ene året. Neste år velges resterende styremedlemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden er derved 2 - to - år for alle styreverv.
c. Leder har den øverste ledelse av foreningen. Lederen skal overvåke at styret
og ansatte/engasjertes arbeid utføres i overensstemmelse med de fattede vedtak, og
leder styremøtene. Kontrakter og viktige dokumenter skal underskrives av
leder. I lederens fravær leder nestlederen foreningen.
d. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøte innenfor de
ulike virksomhetsområdene til foreningen, herunder velges en nestleder.
Varamedlemmene har møterett på styremøtene. Har et styremedlem forfall,
stemmer varamedlemmet med lengst ansiennitet.
Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede
hvoriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme
utfallet.
e. Til å revidere foreningens regnskap velger årsmøtet en revisor. Revisor skal føre tilsyn med at foreningens drift og forvaltning skjer i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
f. Valgkomiteen skal finne frem til egnede kandidater til de tillitsverv som skal
besettes på årsmøtet iflg. vedtektene. Valgkomiteens innstilling må innleveres
styret senest 1. februar, og skal tas med i møteinnkallingen.
f. Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret.

§ 14 Betalte medarbeidere, ansatte og engasjerte
a. Styret ansetter eller engasjerer administrasjon etter behov, fastsetter
godtgjørelser samt utarbeider hensiktsmessig instruks for administrasjonen.
b. Styrets leder avgir fullmakt (prokura) til daglig leder i det omfang som vurderes riktig for effektiv daglig drift av foreningen.

§ 15 Endring av reglement
Styret kan vedta, og endre reglement når dette er nødvendig.

§ 16 Oppløsning

a. Foreningen kan vedtas opphørt med 2/3 flertall i ordinært- eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede eller med 2/3 flertall av de fremmøtte i 2 - to - påfølgende årsmøter.
b. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Stavanger kommune v/ småbåtutvalget.

§ 17 Vedtektsendring
Endring av disse vedtektene krever 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.