Lover og regler for foreningen

FORMÅL
Foreningens formål er å administrere og drive småbåthavnen i Lundsvågen.

MEDLEMSKAP
• Aktivt medlemskap er knyttet til disponering av båtplass eller 3-årig avtale om rett til båtplass.
• Medlemmer uten båtplass er passive medlemmer.
• Medlemmer opptas ved beslutning i styret.
• Styret kan med endelig virkning ekskludere et medlem som ikke betaler kontingent og avgifter innen fastsatt tid.
• Styret kan ekskludere et medlem som ikke følger reglement og anvisninger, eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn.
Et slikt vedtak kan ankes til generalforsamlingen.

STYRET
Foreningens styre består av 6 medlemmer med 2 varamenn. (endret mars-14)
Det er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede.
Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme.
Styret velger blant sine medlemmer havnesjef, havneinspektør og kasserer.
Havnesjefen er også styrets viseformann.
• Styret oppnevner en formann for hver brygge.
• Styret gir instruks for disse tillitsverv.
• Styret ansetter personale og inngår avtale om ansettelsesvilkår.
• Styret fordeler oppgaveve seg imellom (tillegg mars-14)
• Styret utarbeider havnereglement.
GENERALFORSAMLINGEN
Foreningens drifts- og regnskapsår følger kalenderåret.
Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen 31. mars.
Styret innkaller til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, med skriftlig kunngjøring i avis og på foreningens nettsted, minst 2 uker på forhånd.
Saker som medlemmer ønsker tatt opp på ordinær generalforsamling i tillegg til vedtektsbestemte saker, må forelegges styret skriftlig innen 15 februar og tas med i innkallingen. (endret dato i henhold til generalforsamling mars-14)
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret bestemmer eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det, eller etter vedtak i ordinær generalforsamling.
Det kan bare behandles saker som er kunngjort i innkallingen og styrets forslag til vedtak skal følge med.
På ordinær generalforsamling skal behandles:
• Styrets årsberetning
• Revidert regnskap for siste år
• Fastsettelse av kontingenter og avgifter
• Andre saker som styret fremmer
• Saker som medlemmer ønsker tatt opp
• Valg av :
- Styrets formann (for 1 år)
- Styremedlemmer (for 2 år)
- Varamenn til styret (for 1 år)
- 3 medlemmer til valgkomiteen (for 1 år)
- Revisor (for 1 år)
Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmerett.
Tillitsmenn kan gjenvelges etter endring av status fra aktiv til passiv medlem.
Kandidater til valgkomiteen foreslås av styret.
Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall, unntatt lovendring og oppløsning.
ANSVARSFORHOLD
Foreningen har ikke ansvar for skade på medlemmenes båter.
Ethvert medlem er ansvarlig for sin båt også når det gjelder fortøyning og vinteropplag.
Medlemmene har ansvar for skade som de selv eller deres båt måtte påføre andre og har plikt til å holde båten ansvarsforsikret.
LOVENDRING - OPPLØSNING
Lovendring kan vedtas med 2/3 flertall på ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.
Opphør kan vedtas på ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede eller med 2/3 flertall av de fremmøtte i 2 påfølgende generalforsamlinger.

Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Stavanger kommune v/småbåthavnutvalget.