Regler for arbeid med fjerning av bunnstoff

• De kommunale båtforeninger skal overholde de miljøkrav som kommuner er pålagt å overholde av Departementet.

• Fjernet bunnstoff er å betrakte som miljøfarlig avfall.
• Ingen slike arbeider skal igangsettes før det har vært dialog med driftspersonalet.
• Båten skal dekkes på en slik måte at forurensede stoffer ikke blir eksponert til fri luft, sjø eller bakke.
• Båten skal dekkes fra relingslist til bakkenivå.
• Det skal sørges for eget oppsamling av avfallet.
• Avfallet deponeres på offentlig godkjent deponi.
• Båteieren har hele ansvaret for at fjerning av bunnstoff skjer på en forsvarlig måte.