Medlemsskap og båtplass

Medlemskap

 • Aktivt medlemskap er knyttet til disponering av båtplass eller 3-årig avtale om rett til båtplass.
 • Medlemmer uten båtplass er passive medlemmer.
 • Medlemmer blir tildelt båtplass i den rekkefølge de søker om plass. Det forutsettes at plass for den aktuelle båtstørrelse er ledig.
 • Medlemmer som midlertidig blir uten båt, kan søke om å slippe havneavgift for den aktuelle periode forutsatt at :
 • perioden ikke overstiger 3 kalenderår (forlengelse innvilges ikke)
 • den aktuelle båtplass tilbakeføres til foreningen
 • avskriving av innskudd løper som vanlig i avtaleperioden
 • medlemskontingent innbetales årlig og til fastsatt tid
 • Medlemmer opptas ved beslutning i styret.
 • Styret kan med endelig virkning ekskludere et medlem som ikke betaler kontingent og avgifter innen fastsatt tid. Styret kan ekskludere et medlem som ikke følger reglement og anvisninger, eller når det foreligger annen rimelig og saklig grunn.Et slikt vedtak kan ankes til generalforsamlingen.


Rutine for tildeling av båtplass. (Mars 2015)

Båtplass tildeles i rekkefølge etter søknadsdato når det blir ledig plass.

Foreningen opererer med 5 typer båtplasser/ventelister:

 1. Båtbredde < 2,0m - båtlengde < 8m
 2. Båtbredde < 2,5m - båtlengde < 8m

 3. Båtbredde < 3,0m - båtlengde < 8m

 4. Båtbredde < 3,8m - båtlengde < 12m

 5. Pirplass/longside plass < 15m

PAM medlemmer (medlemmer midlertidig uten båt) har prioritet foran ventelistemedlemmer. (3-års avtale).

(Passivt medlem= alle andre medlemmer, inkludert ventelistemedlemmer.

Søknadsdato legges til grunn for tildeling.

Aktive medlemmer har prioritet foran venteliste medlemmer/passive medlemmer.

Aktive medlemmer som ønsker å bytte til større/mindre båtplass, og som har hatt båtplass i havna i mer enn 3 år, prioriteres foran ventelistemedlemmer/passive medlemmer.

Dersom aktuell venteliste er kortere enn 3 år, gjelder samme tidsperspektiv for det aktive medlemmet. Søknadsdato legges til grunn for tildeling.

Venteliste medlemmer kan flyttes mellom de forskjellige venteliste kategorier med opprinnelig søknadsdato, dersom behov mht størrelse av båtplass endres mens en står på venteliste.